Vedtægter for Ejerforeningen Lemvig Feriecenter 

vedtaegter

§ 1 Navn

Foreningens navn er "Ejerforeningen Lemvig Feriecenter" og foreningens hjemsted er Lemvig Kommune

§ 2 Formål

Foreningen har til formål:

At varetage medlemmernes fælles interesser, herunder vedligeholdelse af svømmehal og øvrige fællesarealer.

§ 3 Medlemskab

Enhver ejerlejligheds ejer er pligtig at være medlem af foreningen og medlemskabet af foreningen og ejendomsretten til den pågældende ejerlejlighed skal stedse være samhørende.

Foreningen omfatter således ejerlejlighederne 1-148 under matr. Nr. 56b Lemvig markjorder.

Foreningens medlemmer hæfter ikke overfor tredjemand for foreningens forpligtelser.

Hvert medlem betaler for hver ejendom, medlemmet er ejer af, et årligt kontingent til foreningens administration og øvrige udgifter.

Kontingentet fastsættes på den ordinære generalforsamling, der tillige fastsætter tidspunktet for dets indbetaling.

Er et medlem mere end 2 måneder i restance til foreningen med kontingenter eller andre skyldige ydelser, kan det pågældende beløb inddrives ad retslig vej.

Er restance ikke indbetalt senest 8 dage før en generalforsamling, fortabes retten til at deltage i denne generalforsamling samt valgbarhed.

Til sikkerhed for medlemmernes opfyldelse af enhver forpligtelse overfor foreningen, herunder udgifter ved et medlems misligholdelse, begæres nærværende forenings vedtægter tinglyst pantstiftende for kr. 15.000 på ejerlejlighed 1-148 under matr. Nr. 56b Lemvig markjorder.

Foreningens vedtægter begæres tinglyst pantstiftende med første prioritet.

Med hensyn til byrder og servitutter henvises til ejendommenes blad i tingbogen.

Værneting for inddrivelse af ethvert mellemværende i forhold til foreningen er retten i Lemvig.

§ 4 Ejerskifte

Når et medlem overdrager sin ejerlejlighed eller på anden måde ophører at være ejer af denne, er medlemmet fra overtagelsesdagen ophørt med at være medlem af foreningen, og kan intet krav rette mod dennes formue.

Den nye ejer indtræder i den tidligere ejers rettigheder og forpligtelser overfor foreningen, idet den tidligere ejer dog tillige vedbliver at hæfte for eventuelle restancer overfor foreningen, indtil den nye ejer har berigtiget restancerne og overtaget forpligtelserne.

Både den tidligere ejer og den nye ejer er pligtig at anmelde ejerskifte til foreningen ved dennes kasserer, og i forbindelse hermed oplyse foreningen om den nye ejers navn, bopæl og ejerlejlighedsnummer.Telefonnummer og evt. e-mailadresse skal også oplyses.

§ 5 Fællesopgaver og forpligtelser

At vedligeholde fælles arealer, tilhørende foreningens medlemmer, således at fælles arealer fremtræder i pæn og vedligeholdt stand.

Foreningens generalforsamling kan vedtage ordensreglement for anvendelse og vedligeholdelse af fælles arealer.

At påse, at medlemmer vedligeholder medlemmernes ejendomme, således at ejendommene altid fremtræder i pæn og vedligeholdt stand.

Ejerlejligheds ejerne har selv pligt til udvendig vedligeholdelse af døre og vinduer.

Fordøren skal være rød evt. med et firkantet vindue på højkant og resten af vinduerne i hvidt, enten træ eller plastic og med de karme og sprosser som de eksisterende vinduer har. Eneste undtagelse er den indtrukne skydedør eller terrassevindue med dør. Den skal være hvid med glas overalt, men sprosserne kan placeres efter behag.

Evt. udskiftning af rådne hvide plader mellem udvendige døre i stueetage afgøres i bestyrelsen. Ejerne kan dog fremover selv bekoste udskiftning af pladerne mod entreer med termoruder af alm. glas for at forbedre lysforhold i entreer. Pladernes vedligeholdelse med maling vil fremover ske af ejerne som med døre og vinduer. Det samme gælder for vedligeholdelse

1 sal

A) opgange til 1 sals lejligheder skal vedligeholdes af de 1 sals ejere, der deler opgange. Dette gælder både trappe, maling, vinduer og døre, samt belysning. Selve strømmen betales dog stadig af ejerforeningen.

Brugsretten af "fællesområdet" er dermed overgivet til 1 sals ejerne.

1 sals ejere, der har en endelejlighed med egen udetrappe, skal selv sørge for maling og vedligehold af denne.

B) 1 sals ejere skal selv male inderside af balkon. Ejere med oprindelig gavl parti skal endvidere male gelænder ved den franske altan (Den hører med til døren) samt plader mellem franske døre på 1. sal.Den røde maling kan/skal afhentes gratis i materielgården, idet der er forskel fra mærke til mærke i farven svenskrød. Den står på rækværket ned til kælderen. Samme sted kan der afhentes hvid maling til rækværk ved franske altaner samt dørpartier og vinduer.

Ansøgning om indvendig ændring med loft til kip i soveværelse kan imødekommes såfremt dette sker med behørig hensyn til brandreglementet.

Stuelejlighederne.

A) Stuelejlighederne skal selv male samt vedligeholde stakit på begge sider af blokkene. Maling står ved viceværterne og kan frit afbenyttes til vedligehold.

B) Stuelejlighederne skal fremover selv vedligeholde terrassen ( belægningssten ) på havesiden. Brugsretten af dette fællesområde er dermed overgivet til stuelejlighederne.

Blok 1 og 18 har fra byggeriets start haft større terrasser end de øvrige blokke. Derfor tillades, at ejere i de øvrige blokke kan udvide terrassen ved at fjerne den inderste række af hækken. De kan så evt. placere lidt flere fliser på terrassen. Den yderste række hæk bevares for helhedsbilledets skyld. Ved ændring af belægning skal anvendes amme grå betonsten som oprindelige sten. Dette gælder også ved ændring af belægning på den overdækkede del af terrassen. Husk at ved evt. ændring af belægning skal gældende bygningsreglement overholdes. Dvs der skal være mindst 5 cm synlig sokkel.

Da indgangspartier og terrasser på den anden side bliver brugt af alle ejere også som gangstier er det stadig et fællesområde og udgiften til vedligeholdelse heraf afholdes forsat af ejerforeningen. ( Fælles brugsret )

Med mindre andet bestemmes af foreningens generalforsamling, er medlemmerne ikke berettiget til at ændre farve og materialevalg på udvendige bygningsdele eller i øvrigt ændre facade eller foretage tilbygning.

Foreningens bestyrelse kan fremsætte påkrav om at udføre påkrævet vedligeholdelsesarbejder eller ændring af farve eller materialevalg.

Ved påkrav skal der gives en frist på minimum 8 uger.

Såfremt påkrav ikke er efterkommet, kan bestyrelsen på medlemmets vegne iværksætte vedligeholdelsesarbejder.

Udgiften herved er sikret ved pant, jfr. § 3.

§ 6 Drift af fælles faciliteter og herunder svømmehal

Foreningen forestår drift af fælles faciliteter.

Ejerforeningen er som ejer af svømmehallen forpligtiget til at respektere de brugsrettigheder, som de enkelte medlemmer af foreningen har, og skal drive svømmehallen i overensstemmelse hermed.

Der henvises til særskilt udarbejdet ordensreglement, idet fremhæves, at medlemmerne er forpligtet til nøje at overholde det til enhver tid fastsatte ordensreglement.

Ejerforeningen har ved aftale om brugsret disponeret over depotrum, beliggende på fællesarealerne.

De ejere, der er indgået aftale med, har således opnået en brugsret i en periode på 100 år.

Lejeværdien for opnåelse af brugsretten er udbetalt til de tidligere ejere af de pågældende lejligheder og indgår ikke i ejerforeningen.

§ 7 Generalforsamling.

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Generalforsamlingen vælger en dirigent, der afgør alle tvivlsspørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde og stemmeafgivningen.

Hvert medlem har én stemme for hver ejendom, medlemmet ejer.

Afstemning sker ved håndsoprækning, med mindre generalforsamlingen ved simpel stemmeflertal eller dirigenten finder, at en skriftlig afstemning vil være hensigtsmæssigt.

Stemmeafgivningen kan ske ved skriftlig fuldmagt.

Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved simpel stemmeflerhed, med mindre andet fremgår af nærværende vedtægter.

Til beslutninger om væsentlig forandring af fælles bestanddele og tilbehør eller om salg af væsentlige dele af disse eller om ændring i denne vedtægt kræves dog, at 2/3 af de stemmeberettigede stemmer herfor.

Er mindre end halvdelen af de således stemmeberettigede mødt på generalforsamlingen, og mindst 2/3 af de mødte stemmer for forslaget, afholdes ny generalforsamling inden 14 dage, og på denne kan forslaget vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer.

Over det på generalforsamlingen passerede føres en protokol, der underskrives af dirigenten og formanden, hvorefter den har fuld beviskraft i enhver henseende.

§ 8 Ordinær generalforsamling.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april måned.

Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med 14 dages varsel pr. brev eller e-mail til hvert enkelt medlem. Ligeledes varsles generalforsamlingen på foreningens hjemmeside.

Forslag, der af medlemmerne ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen skriftligt i hænde senest den 1. februar.

Dagsordenen, der fastsættes af bestyrelsen, skal udsendes til medlemmerne samtidig med indkaldelse til ordinær generalforsamling.

Sager, der ikke er optaget på dagsordenen, kan ikke sættes under afstemning.

Dagsordenen for generalforsamlingen skal indeholde følgende punkter:

  1. Valg af dirigent.
  2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
  3. Aflæggelse og godkendelse af regnskab.
  4. Fremlæggelse og godkendelse af budget for det kommende år.
  5. Behandling af indkomne forslag.
  6. Valg af bestyrelse og suppleanter.
  7. Valg af revisor.
  8. Eventuelt

§ 9 Ekstraordinær generalforsamling.

Ekstraordinær generalforsamling, der indkaldes på samme måde og med samme frist som den ordinære, afholdes såfremt der i bestyrelsen træffes beslutning herom, eller såfremt mindst ¼ af foreningens medlemmer til bestyrelsen indgiver skriftlig motiveret begæring herom.

Når en sådan beslutning er taget i bestyrelsen, eller en sådan begæring er indgivet til bestyrelsen, skal generalforsamlingen afholdes inden 6 uger efter modtagelsen.

§ 10 Bestyrelsen.

Bestyrelsen består af 5 medlemmer, der vælges for 2 år ad gangen. Der vælges tillige på hver generalforsamling 2 suppleanter, således at den, der opnår flest stemmer er 1. suppleant.

Ved første ordinære generalforsamling anses de 3 først valgte valgt for 2 år, de 2 sidst valgte anses for valgt for 1 år.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, sekretær og kasserer.

Bestyrelsen har den daglige ledelse af foreningens virksomhed, herunder drift og vedligeholdelse af fælles anlæg.

Bestyrelsen er berettiget til at ansætte og bestemme aflønning af medarbejdere til at forestå administration og drift samt vedligeholdelse af fælles anlæg.

Der afholdes møde så ofte formanden eller 2 medlemmer af bestyrelsen finder det nødvendigt.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 2 af dens medlemmer er til stede.

Beslutninger træffes ved stemmeflertal, og i tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

Over det under forhandlingerne passerede føres en protokol, der skal fremlægges og godkendes af bestyrelsen på det næstfølgende bestyrelsesmøde.

§ 11 Tegningsregler.

Foreningen tegnes overfor tredjemand af formanden i forening med et bestyrelsesmedlem.

§ 12 Revision og regnskab

Foreningens regnskaber revideres af en af generalforsamlingen valgt reg. eller statsautoriseret revisor for 1 år ad gangen.

Revisor skal påse og overfor generalforsamlingen afgive udtalelse, om regnskabet føres i overensstemmelse med god og sædvanlig regnskabspraksis.

§ 13 Tinglysning

Nærværende vedtægter for "Ejerforeningen Lemvig Feriecenter" begæres tinglyst servitutstiftende på ejendommene ejerlejlighederne 1-148 under matr. Nr. 56b Lemvig markjorder.

Med hensyn til byrder og servitutter henvises til ejendommenes blad i tingbogen.

Påtaleberettiget er "Ejerforeningen Lemvig Feriecenter".

Således vedtaget på generalforsamlingen den 28. marts 1998

Lemvig, den 18. marts 1998.